Yet another publication with misleading conclusions from PACE-land

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)32589-2/fulltext

(Nederlandse vertaling zie onderaan dit artikel)

Guided graded exercise self-help plus specialist medical care versus specialist medical care alone for chronic fatigue syndrome (GETSET): a pragmatic randomised controlled trial

it’s from QMUL, the headquarters of PACE. They will do anything to prove they were right. The outcomes are subjective again. The suggestion is that a statistic significant change means patients are getting better, but that is an incorrect suggestion. How is the improvement defined? What objective improvement has been found? Which patients did they select?

‘Peter White, Professor of Psychological Medicine at Barts and the London School of Medicine and Dentistry, part of Queen Mary, was the lead co-principal investigator of the PACE trial and co-author of the latest paper.’

Let’s take a quick look:

Patients: we recruited adult patients (18 years and older) who met the UK National Institute for Health and Care Excellence criteria for chronic fatigue syndrome from two secondary-care clinics in the UK.

Comment: they love to fiddle around with diagnostic criteria. NICE criteria describe fatigue plus at least one of the extra symptoms. This is not CFS and certainly not ME.

Subjective oucome measures

The two primary outcome measures are subjective: Primary outcomes were fatigue (measured by the Chalder Fatigue Questionnaire) and physical function (assessed by the Short Form-36 physical function subscale);

It is well known that subjective outcomes do not reflect the objective situation.

All secondary outcomes are subjective too. It is striking that they use a scale measuring depression. Depression is an exclusion criterion for CFS. This is another indication, together with the fact that some patients had high scores on physical functioning (SF36PF), that these patients do not suffer from CFS but they are patients with fatigue or other problems.

Mid-way protocol changes

‘ The original protocol had only one primary outcome measure, the SF-36 PF. However, when some eligible participants were found to have high SF-36 PF scores at randomisation (because of their illness affecting cognitive or social functions but not physical function), we decided to also include fatigue, using the CFQ, as a co-primary outcome.’

‘This decision was made mid-way through trial recruitment (on June 20, 2013, after recruitment of 99 [47%] patients), before any outcome data had been examined, and was approved by the Research Ethics Committee, the Data Monitoring and Ethics Committee, and the Trial Steering Committee.12’

Mid-way during patient recruitment they changed the protocol. We also saw them change the protocol in the PACE-trial. Although they claim that they did this before any outcomedata were available, we all know this will have serious influence on the outcomes.

Limiting datasharing

Datasharing: ‘At the time of publication approvals were being sought to make suitably anonymised data available for external researchers to request through the Yale University Open Data Access (YODA) Project, which is prepared to share these data. The YODA Project is an independent organisation that advocates for the responsible sharing of clinical research data. Data from available clinical trials are shared through the YODA Project with registered users with approved proposals for scientific research.’

Again they are trying to prevent datasharing. Why would that be? We all know that when the tribunal deciced they had to share PACE-data, the reanalysis showed there was no evidence to support the claim that CBT and GET are appropriate treatments for CFS.

Just scanning this article for 30 minutes brings up the above serious flaws in this research. There are more.

 

24-6-17

 

Alweer een publicatie met misleidende conclusies uit PACE-land

 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)32589-2/fulltext

‘Begeleide graduele oefening in zelfhulp vorm plus gespecialiseerde medische zorg vergeleken met uitsluitend gespecialiseerde medische zorg voor het chronisch vermoeidheidssyndroom (GETSET): een pragmatisch gerandomiseerd onderzoek met controlegroep.’

 De publicatie komt van de Queen Mary Universiteit in Londen, het PACE-hoofdkwartier. Ze doen er alles aan om te bewijzen dat ze gelijk hadden. De resultaten zijn weer gebaseerd op subjectieve uitkomstmaten. Er wordt gesuggereerd dat een statistisch significante verandering betekent dat de patiënten herstellen, maar dat is een onjuiste suggestie. Hoe is verbetering of herstel gedefinieerd? Welke objectieve verbeteringen zijn er? Welke patiënten werden onderzocht?

‘Peter White, hoogleraar in de medische psychologie bij Barts en de London School of Medicine and Dentistry, onderdeel van Queen Mary, was de een van de onderzoeksleiders van de PACE-trial en medeauteur van deze publicatie.’

 

Laat ons eens een snelle blik werpen:

Patienten

bij twee klinieken voor secundaire zorg in het Verenigd Koninkrijk recruteerden we volwassen patiënten (18 jaar en ouder) die voldeden aan de NICE-criteria voor CVS.

Commentaar

Ze houden ervan te goochelen met diagnosecriteria. De gebruikte NICE-criteria beschrijven dat er sprake is van vermoeidheid met ten minste één extra symptoom. Dit is geen CVS en al helemaal geen ME.

Subjectieve uitkomstmaten

De twee belangrijkste uitkomstmaten zijn subjectieve maten. Het gaat om vermoeidheid (gemeten met de Chalder Fatigue Questionnaire) en fysiek functioneren (onderzocht met de Short Form-36 physical function subschaal);

Het is bekend dat subjectieve uitkomstmaten geen goede weergave vormen van de objectief gemeten toestand.

Alle bijkomende uitkomstmaten zijn ook subjectief. Het valt ook op dat zij een schaal gebruiken voor het meten van depressie. Depressie is een criterium dat CVS uitsluit Het is een aanduiding, tezamen met het feit dat sommige patiënten hoog scoorden op fysiek functioneren (gemeten met de SF36PF) dat deze patiënten niet lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom maar kampen met vermoeidheid of andere problemen.

Halverwege werd het onderzoeksprotocol veranderd

‘ Het originele protocol omvatte slechts één primaire uitkomstmaat, namelijk de SF36PF. Echter, omdat sommige patiënten die in aanmerking kwamen voor deelname, hoge scores bleken te hebben op de SF36PF (omdat hun ziekte wel gevolgen had voor hun cognitief en sociaal functioneren maar niet voor het fysieke functioneren) besloten we ook de vermoeidheid te meten met behulp van de CFQ als een van de primaire uitkomsten.’

‘Deze beslissing werd genomen toen we halverwege het includeren van patiënten waren (op 20 juni 2013, nadat we 99 [47%] patiënten hadden geselecteerd), voordat ook maar enige uitkomstgegevens waren geanalyseerd. Deze beslissing werd goedgekeurd door de ethische onderzoeks commisie, de ethische commissie voor monitoring van onderzoeksgegevens en de onderzoeks stuurgroep’

Commentaar

Ze wijzigden het protocol terwijl de patiëntenselectie halverwege was (en het onderzoek dus een eind op streek was). We hebben ook in het geval van de PACE-trial gezien dat ze het protocol halverwege aanpasten. Hoewel ze claimen dat er nog geen onderzoeksgegevens waren geanalyseerd, weten we allemaal dat een dergelijke ingreep forse invloed heeft op de uitkomst van het onderzoek.

Een beperking in het delen van onderzoeksgegevens

‘Op het moment van publicatie werd toestemming gevraagd om voldoende geanonimiseerde gegevens op verzoek beschikbaar te stellen voor externe onderzoekers via het Yale University Open Data Access (YODA) Project. Dit is erop ingericht om deze gegevens te delen. Het YODA Project is een onafhankelijke organisatie die ijvert voor het verantwoord delen van gegevens uit klinisch onderzoek. Gegevens van beschikbare klinische onderzoeken worden via het YODA-project beschikbaar gesteld voor geregistreerde onderzoekers die beschikken over goedgekeurde voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek.’

Commentaar

Alweer proberen ze ervoor te zorgen dat ze geen onderzoeksgegevens hoeven te delen. Wat zou de reden zijn? We weten allemaal dat, toen het driehoofdig tribunaal besloot dat onderzoeksgegevens uit de PACE-trial ter beschikking gesteld moesten worden, een nieuwe analyse aantoonde dat er geen bewijs was voor de claim dat CBT en GET passende behandelingen zijn voor CVS.

Met een snelle blik op deze publicatie gedurende 30 minuten komen deze ernstige wetenschappelijke tekortkomingen naar voren. Er zijn er echter nog meer.

 

28-6-17 (datum Nederlandse vertaling)

Advertenties