Professor James Coyne commenting on poor British and Dutch fatigue research Amsterdam, 13-10-2017

 

 

Advertenties

The professor believes in fairy tales

Professor Gijs Bleijenberg stated in the Reformatorisch Dagblad October 2nd that cognitive behavioral therapy and graded exercise therapy are effective in CFS: chronic fatigue syndrome. He reacted because recent further analysis showed that the biggest research ever in this area, the PACE trial, suffers from serious flaws (1). This research even shows that the treatment is not effective. The professor claims that the criticism is not properly substantiated. He is severely mistaken though. Based on the original research protocol, the research data has been re-analysed with the help of professors in statistics (2). This re-analysis showed that there is no relevant effect.
Next, the professor argues that Dutch research, to which he contributed a lot, also shows that the treatment is effective. But again the professor is mistaken. Recently, an article about FITNET, one of the Dutch researches, was published. The analysis showed that this study also suffers from serious flaws similar to the PACE trial. Recovery had been defined post hoc. Young people who were still seriously ill were considered improved or recovered.
Looking at the other Dutch researches, some of them mentioned in his comment, it is clear that they are severely flawed too. The shortcomings lead to the consequence that these studies can not be used as evidence to underpin the effectiveness of cognitive behavioral therapy and graded exercise therapy. Frequently found flaws: the research group is mixed with other target groups, no objective measurements have been used or the adverse outcomes had not been reported, seriously ill people are counted as improved or recovered, there is no control group or the control condition is insufficient etc. etc.
The fatigue investigators have been telling fairy tales for years now. But this fairytale has come to an end. It looks as if the professor cannot believe it yet.

De professor gelooft in sprookjes

Professor Gijs Bleijenberg houdt in het Reformatorich Dagblad van 2 oktober een betoog dat cognitieve gedragstherapie en beweegtherapie wel werkzaam zijn bij de ziekte CVS het chronisch vermoeidheidssyndroom. Hij is in de pen geklommen omdat een nadere analyse aantoont dat het grootste onderzoek ooit op dit vlak, de PACE trial, ernstige gebreken vertoont (1). Dit onderzoek toont zelfs aan dat de behandeling niet werkt. De professor beklaagt zich erover dat de kritiek niet deugdelijk is onderbouwd. Daarin vergist hij zich deerlijk. Aan de hand van het oorspronkelijke onderzoeksprotocol zijn de onderzoekgegevens opnieuw geanalyseerd met de hulp van enkele hoogleraren statistiek (2). Daaruit blijkt dat er geen relevant effect is.

Vervolgens betoogt de professor dat Nederlandse onderzoeken, waar hij zelf bij betrokken was, ook aantonen dat de behandeling werkt. Ook hier vergist de professor zich. Onlangs verscheen een artikel over FITNET (3), een van de Nederlandse onderzoeken. Uit de analyse blijkt dat ook dit onderzoek ernstige gebreken vertoont vergelijkbaar met de PACE-trial. Pas achteraf werd gedefinieerd wanneer er sprake is van herstel. Jongeren die nog steeds ziek waren werden als hersteld ingeboekt.

Als we de andere Nederlandse onderzoeken bekijken, ondermeer onderzoeken die in het betoog genoemd worden, blijkt dat ook die ernstige tekortkomingen hebben. Die gebreken laten zien dat deze onderzoeken niet gebruikt kunnen worden als bewijs dat gedragstherapie en beweegtherapie werken. Veel voorkomende gebreken: de onderzoeksgroep is vermengd met andere doelgroepen, er zijn geen objectieve maten gebruikt of de ongunstige uitkomsten zijn achtergehouden, ernstig zieke mensen worden meegeteld als verbeterd of hersteld, er is geen controlegroep of de controlegroep is niet als zodanig bruikbaar enzovoorts enzovoorts.

De vermoeidheidsonderzoekers hebben jarenlang sprookjes verteld, maar nu is het sprookje uit. Het lijkt erop dat de professor dat nog niet kan geloven.

(1) http://senseaboutscienceusa.org/pace-research-sparked-patient-rebellion-challenged-medicine/

(2) http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21641846.2017.1259724

(3) http://www.mdpi.com/2076-328X/7/3/52/htm

https://www.rd.nl/opinie/bij-cvs-me-is-cgt-terecht-eerstekeusbehandeling-1.1433876