Barefaced

Over the past 48 hours, many patients have been expressing concern about the involvement of Prof Peter White in the proposed MEGA biomedical ‘big data’ study of ME/CFS. It seems extraor…

Bron: Barefaced

Advertenties

Mythe brokkelt af in snel tempo

De mythe dat gedragstherapie en oefentherapie de aangewezen behandelingen zijn voor patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom, brokkelt met grote snelheid af. De auteurs van de PACEtrial in London gaven deze week toe dat de effecten aanzienlijk kleiner zijn dan zij beweerd hebben. Ze namen die stap nadat de rechter hen had verplicht de onderzoeksdata vrij te geven voor nadere analyse. In het kielzog van deze bekendmaking komen nu ook de beweringen van wetenschappers uit Nijmegen in een ander licht te staan. Intussen is er veel bewijs voor een fysieke aandoening.

n.a.v. oproep deelname onderzoek cvs

 

Via de ME/CVS stichting werd een oproep voor deelname aan onderzoek verspreid. (onderaan toegevoegd). Naar aanleiding van deze oproep zond ik de onderzoeker en zijn begeleiders een mail:

 

Geachte heer Van Heck,

Via de ME/CVS stichting werd de oproep verspreid voor deelname aan uw onderzoek naar het cognitief functioneren bij mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom. De oproep zorgt voor een aantal problemen ten aanzien van uw onderzoek.

Er zijn veel mensen die zich om gegronde redenen afgewend hebben van de MECVS stichting. Velen zullen dus niet reageren op een oproep die door of via deze stichting wordt gedaan.

Ten tweede spreekt u over het chronisch vermoeidheidssyndroom. Daarmee sluit u ME patiënten op voorhand uit.

Ten derde is uw binding aan de Radboud universiteit een ernstig probleem omdat veel patiënten zeer goed op de hoogte zijn van de psychosomatische insteek die in Nijmegen wordt gehanteerd en vanwege het feit dat in Nijmegen veel publicaties zijn gedaan waarvan de betrouwbaarheid ernstig in twijfel wordt getrokken. Zie ook de intensieve binding met de PACE-trial.

Uw onderzoek zal dus bij voorbaat gehinderd worden door een enorme selectiebias.

Met vriendelijke groet

Drs. L.A.M.M. Corsius

 

 

Oproep voor deelname aan neurologisch onderzoek

 

Waarom deze studie?

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met Chronisch Vermoeidheids Syndroom (CVS) vaak aangeven problemen te hebben met de aandacht en concentratie. Wij willen aantonen dat er verschillen zijn tussen patiënten en de gezonde populatie door een kort experiment uit te voeren. Wij denken dat de kennis die wij met dit onderzoek verkrijgen kan helpen met het begrijpen van CVS, en met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden.

Wij willen in kaart brengen hoe mensen met CVS informatie in hun omgeving interpreteren en hierop reageren. Tegelijkertijd kijken wij naar de verwerking van deze informatie door het brein. Dit vergelijken wij dan met de verwerking door het brein van mensen zonder CVS.

 

Hoe gaan wij dit aanpakken?

Voor dit experiment vragen wij u een computertaak te maken; hierbij krijgt u woorden te zien, en meten wij hoe u hierop reageert. Tevens kijken we naar hoe uw brein deze woorden verwerkt. Dit doen wij door gebruik te maken van een EEG – apparaat. Met behulp van dit apparaat kunnen wij als het ware het verwerken van de woorden door uw brein op de voet volgen. Bij deze methode plaatsen wij een soort badmuts op uw hoofd; dit is volstrekt veilig en u merkt hier verder niks van. Een van de grote voordelen van deze techniek is dat u niet naar een lab hoeft te komen; wij kunnen de meting bij u thuis verrichten!

 

Waarom wordt u benaderd voor deelname?

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar mensen met CVS, die geen andere aandoeningen (zoals kanker, Parkinson’s, fibromyalgie, chronische infecties, of psychiatrische stoornissen) hebben, of ooit gehad hebben.

Wij hebben ook mensen zonder CVS nodig, en dan het liefst mensen die dezelfde leeftijd hebben. Daarom willen wij iedere patiënt vragen of ze wellicht een vriend(in) of familielid kennen die ook interesse heeft om mee te doen aan het experiment.

 

Hoe doet u mee?

Heeft u interesse in dit onderzoek en wenst u meer informatie te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Casper van Heck (zie contactgegevens aan het eind van het document). Dit kan telefonisch, maar u kunt ook een e-mail sturen. U ontvangt dan meer informatie en kunt dan beslissen of u mee doet. Natuurlijk kunt u uw deelname aan de studie op elk moment, voor, gedurende, en ook na het onderzoek, zonder opgave van reden beëindigen. De sluitingsdatum van deze oproep is eind december 2016.

Indien mogelijk, kunnen we het onderzoek bij u en een vriend(in) of familielid gelijktijdig uitvoeren. Uiteraard plannen we het onderzoek in op een moment dat het u (beiden) goed uitkomt . Het totale onderzoek zal ongeveer 1,5 tot 2 uur in beslag nemen (drie kwartier tot een uur per persoon). Alle gegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

 

Wie zijn wij?

Casper van Heck is promovendus bij het Donders Centre for Cognition en de Radboud Universiteit in Nijmegen, en werkt onder supervisie van Dr. Joukje Oosterman en Dr. Tineke van Rijn. Wij doen onderzoek naar aandacht met het oog op individuele verschillen, en de wisselwerking tussen aandacht, vermoeidheid en pijn.

 

Contactgegevens

Casper van Heck Dr. Joukje Oosterman Dr.Tineke van Rijn

c.vanheck@donders.ru.nl j.oosterman@psych.ru.nl t.vanrijn@donders.ru.nl

 

Nb: De ME/CVS Stichting Nederland is niet direct betrokken bij dit onderzoek en financiert dit onderzoek ook niet. Wij pleiten voor meer neurologisch onderzoek naar ME/CVS en helpen onderzoeksgroepen hierbij, bijvoorbeeld door het werven van deelnemers en het delen van onderzoeksresultaten. Vragen over dit onderzoek kunnen direct bij bovenstaande onderzoekers worden gesteld

Onderzoek naar publicaties in of vanuit Nederland die betrekking hebben op ME en op het Chronisch Vermoeidheid syndroom

 

Een oproep

Inleiding

Op dit moment is de ad hoc commissie ME van de Gezondheidsraad aan de slag met de opdracht advies uit te brengen over ME. In die commissie is een onevenredig groot aantal deelnemers vertegenwoordigd vanuit de psychosomatisch hoek.

De uitingen van de voorzitter en de vicevoorzitter van de Gezondheidsraad doen vermoeden dat het biomedische karakter van deze ziekte (voorzitter Van Gool spreekt over “deze problematiek”) onvoldoende aan de orde zal komen. Tevens heeft Van Gool in het gesprek met de vaste Kamercommissie voor VWS benadrukt  dat deze commissie veel Nederlands wetenschappelijk onderzoek in de beschouwingen zal betrekken.

In Nederland bestaat nauwelijks onderzoek naar het biomedisch karakter van ME. De verwachting is daarom dat men juist veel onderzoek dat zou duiden op de psychosomatische aard van de aandoening, zal opvoeren als wetenschappelijk bewijsmateriaal.

De heer Van Gool spreekt tegenover de Kamercommissie VWS  over het belang van de wetenschappelijke onderbouwing en de stand van de wetenschap. Hij spreekt over  zwaartekracht en één plus één is twee.

 

Aan die uitspraak over de wetenschappelijke onderbouwing hechten wij veel belang.

Onderstaand treft u daarom het plan van aanpak aan voor een eigen parallel onderzoek dat wordt uitgevoerd door degenen die een bijzondere belangstelling hebben voor dit onderwerp. Het onderzoek richt zich op de publicaties in of vanuit Nederland die betrekking hebben op ME of op het Chronisch Vermoeidheid syndroom[i].

 

Inhoud van het onderzoek

Onderzocht worden Nederlandse publicaties op het gebied van ME en CVS vanaf 2000. Naar verwachting zullen we een selectie moeten maken. Er zal daartoe een selectieprotocol worden opgesteld.

De onderzoeksvragen zijn gebaseerd op de opdracht aan De Gezondheidsraad die de Tweede Kamer formuleerde:

 

  1. de definitie van ME en de voorwaarden voor het stellen van de diagnose;

Onderzoeksvraag

Welke definitie is in de betreffende publicatie gebruikt en hoe verhoudt zich die tot de vraagstelling?

 

  1. het ontstaan, het verloop en de prevalentie ;

Onderzoeksvraag

Wat zegt de betreffende publicatie over het ontstaan, het verloop en de prevalentie en op welke wetenschappelijke onderbouwing is dit gebaseerd?

 

  1. de mogelijkheden om ME te voorkomen en te behandelen;

Onderzoeksvraag

Welke mogelijkheden voor de preventie of behandeling van ME blijken uit de publicatie en wordt daarvoor een  wetenschappelijke onderbouwing gepresenteerd?

 

  1. de invloed van ME op de patiënten en hun omgeving en op hun deelname aan de maatschappij;

Onderzoeksvraag

Wat zegt de publicatie over de invloed van ME op de patiënten en hun omgeving en op hun deelname aan de maatschappij? Wordt daarvoor een wetenschappelijke onderbouwing gepresenteerd?

 

  1. de organisatie van behandeling en begeleiding van patiënten met ME in Nederland;

Onderzoeksvraag

Wat zegt de betreffende publicatie over de organisatie van de behandeling en de begeleiding van patiënten met ME in Nederland en op welke wetenschappelijke onderbouwing is dit gebaseerd?

 

  1. de huidige wetenschappelijke ontwikkelingen en perspectieven.

Onderzoeksvraag

Welke relevante wetenschappelijke ontwikkelingen zijn er op dit moment in Nederland en hoe verhouden zich deze tot ontwikkelingen in het buitenland.

 

  1. Extra vraag (niet geformuleerd door de Kamercommissie)

Onderzoeksvraag

Zijn de betreffende publicaties gelinkt aan of gebaseerd op de PACE-trial[ii] in Groot-Brittannië?

Indien er sprake is van een link, wat betekent dit voor de zeggingskracht van de betreffende publicatie en zegt dit iets over eventuele conflicterende belangen?

 

  1. Extra vraag (niet geformuleerd door de Kamercommissie)

Onderzoeksvraag

Voldoet het onderliggende wetenschappelijke bewijsmateriaal aan de algemeen aanvaarde methodologische eisen die aan wetenschappelijk onderzoek gesteld worden.

 

Onderzoeksperiode

Het onderzoek vindt plaats in de periode  augustus 2016 tot en met maart 2017.

 

De onderzoekers

Wij roepen vrijwilligers op die bereid zijn te participeren in dit onderzoek.

Gezien de aard van het onderzoek vragen wij vrijwilligers met een relevante wetenschappelijke achtergrond.

De deelnemende onderzoekers zijn bereid zich bekend te maken, hun achtergrond te benoemen en eventuele conflicterende belangen te vermelden.

In de taakverdeling wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen van de onderzoeker.

 

 

Aanmelden

Vrijwilligers kunnen zich melden via een reactie op dit artikel op corsius.wordpress.com

 

[i] De aandacht zal zich ook richten op CVS omdat auteurs in veel gevallen geen onderscheid maken tussen ME en CVS.

[ii] Van dit veelbesproken onderzoek is inmiddels in brede wetenschappelijke kring vastgesteld dat het in methodologisch opzicht niet deugt en dat aan de resultaten geen enkele zeggingskracht kan worden ontleend.

Antedatering belangenverklaring Knoop?

 

Opvallend: vandaag 11 juli 2016 werd een aangepaste versie van de belangenverklaring van de heer Hans Knoop lid van de adviescommissie ME op de site van de Gezondheidsraad geplaatst. Saillant detail: er klopt iets niet met de datum van ondertekening. De eerste versie van Knoop zelf was gedateerd 9 maart de tweede 6 april. De eerste handtekening van Van Gool is gedateerd 11 april en de tweede 24 mei. Waarom heeft hij op 11 april niet meteen de tweede verklaring getekend die immers van 6 april was? En waarom moest er twee keer een verklaring worden ingevuld en waarom verscheen de aangepaste verklaring pas op 11 juli? Heet zoiets niet antedatering? Wat zegt ons dit over de integriteit van de ondertekenaars?

Als je royalties ontvangt voor bijvoorbeeld een protocol CBT dan zou je die hier toch ook moeten opgeven? Het staat er niet, dus wanneer komt de volgende wijziging?  Uit eerdere publicaties van de heer Knoop blijkt dat er nog andere belangen zijn die hier niet genoemd worden. Gaan wij ze noemen of doet u het zelf?

In ieder geval is zo wel duidelijk dat de Gezondheidsraad zijn zaakjes goed op orde heeft!! Veel beter dan het IOM toch?

Op 3 juli schreef ik in mijn Advies aan de Gezondheidsraad het volgende:

Verder is een aantal belangenverklaringen van de commissieleden pas een tijd na de benoeming gepubliceerd en is vervolgens een aantal binnen het tijdsaspect van slechts 2 maanden (na de vergadering op 15 juni) weer aangepast. In die gepubliceerde belangenverklaringen noemt één lid wel een aantal onderwerpen terwijl een ander, die daar net zoveel bij betrokken is, diezelfde punten helemaal niet vermeldt. In alle gevallen staat de handtekening van de voorzitter van De Gezondheidsraad onder de verklaring en dat betreft zowel de initiële verklaringen als de gewijzigde verklaringen.

Tevens wordt door de aanvulling in de belangenverklaring weer eens benadrukt hoe diverse leden van deze commissie met elkaar samenwerken op SOLK-gebied.

Professor Simon Wessely maakt een draai ten aanzien van CVS

 

 

Met dank aan Dr. Annemie Uyttersprot wier website[i] ik voor dit artikel heb geraadpleegd

Sir Simon Charles Wessely, hoogleraar aan het Britse King’s College London en opperhoofd van het veelvuldig bekritiseerde PACE-onderzoek, heeft verklaard dat het tragisch is dat blijkbaar een onderzoek naar de werking van Rituximab nodig was om mensen die lijden aan ME/CFS serieus te nemen. Hij spreekt naar aanleiding van de berichtgeving in juli 2015 over het onderzoek naar de werking van Rituximab in Noorwegen[ii].

 “There is now a strong case to be made for a larger trial.” “The belief that CFS is all in the mind has been around since the beginning, it’s tragic that it might take a study like this to take sufferers seriously.” [iii]

Hoewel meneer Wessely een van de meest fervente promotors is van cognitieve gedragstherapie en graded exercise therapy bij CVS, lijkt hij een draai te maken. Wordt de grond hem toch te heet onder de voeten nu er steeds meer bewijs wordt gevonden voor het bio-medische karakter van ME en CVS? Begint hij nu alvast het pad voor te bereiden om straks met stalen gezicht te kunnen zeggen dat hij het altijd al geweten heeft en dat hij altijd al geroepen heeft dat deze klachten serieus genomen moeten worden?

En dat laatste lijkt nog te kloppen ook; hij heeft al heel vaak geroepen dat CVS serieus genomen moet worden, alleen wel in een iets andere context dan zijn huidige uitlatingen[iv]. Uit die uitlatingen blijkt namelijk wel degelijk dat hij CVS ziet als een psychosomatische aandoening die weliswaar getriggerd is door bijvoorbeeld een virale infectie, maar in stand wordt gehouden door false illness believes.

Although Wessely has studied physical markers and allows the possibility of a biological basis to CFS, he is not confident of such a basis and remains sceptical. He has also suggested that campaigners are motivated “not so much by a dispassionate thirst for knowledge but more by an overwhelming desire to get rid of the psychiatrists” from the area of chronic fatigue syndrome, despite having himself published research which concluded that “the stereotype of CFS sufferers as perfectionists with negative attitudes toward psychiatry was not supported”. When asked about severely affected bed-ridden patients, Wessely said “in that kind of disability, psychological factors are important and I don’t care how unpopular that statement makes me.” [v]

 Wessely believes that CFS generally has some organic trigger, such as a virus, but that the role of psychological and social factors are more important in perpetuating the illness, otherwise known as the ‘cognitive behavioural model’ of CFS, and that treatments centred around these factors can be effective. Wessely describes the cognitive behavioural model as follows: “According to the model the symptoms and disability of CFS are perpetuated predominantly by dysfunctional illness beliefs and coping behaviours. These beliefs and behaviours interact with the patient’s emotional and physiological state and interpersonal situation to form self-perpetuating vicious circles of fatigue and disability… The patient is encouraged to think of the illness as ‘real but reversible by his or her own efforts’ rather than (as many patients do) as a fixed unalterable disease”.

In an interview with the BMJ, Wessely indicated that although viruses and other infections are clearly involved in triggering the onset of CFS, he would not endlessly investigate for infective causes, using the analogy of a hit and run accident in which finding out the make or number plate of the car that hits you doesn’t help the doctor trying to mend the injury, repeating that we are “in the business of rehabilitation”.

  Als meneer Wessely ook maar iets meent van zijn nieuw verkondigde inzichten, zou het hem sieren nu eens eindelijk een eind te maken aan de hele controverse rond de PACE-trial waar hij verantwoordelijk voor is. Voorts zou hij er nu onmiddellijk voor moeten zorgen dat het vermaledijde onderzoek naar GET en CGT bij kinderen met CVS wordt afgeblazen.

Tot die tijd blijft de indruk bestaan dat Simon Wessely de uitvinder is van het begrip opportunisme.

 

 

[i] http://www.annemieuyttersprot.be/home/wetenschappelijke-artikels/05-07-15—cvs–psychiater-wessely-erkent-zijn-ongelijk

[ii] http://simmaronresearch.com/2015/07/more-is-better-rituximab-trial-boosts-hopes-for-chronic-fatigue-syndrome/

[iii] http://www.newscientist.com/article/dn27813-antibody-wipeout-found-to-relieve-chronic-fatigue-syndrome.html

[iv] https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Wessely

[v] https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Wessely

http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0129898&representation=PDF

http://www.healthrising.org/forums/threads/simon-wesselys-big-shift-cbt-icon-calls-for-big-rituximab-trial.2727/

 

I challenge the Health Council of the Netherlands …

 

I challenge mr. Van Gool and mr. Severens, president and vicepresident of the Health Council of the Netherlands , and the MUPS[i]-party[ii] in the advisory committee on ME (Myalgic Encephalomyelitis) to present irrefutable scientific evidence that proves ME is a psychosomatic disorder.

I challenge mr. Van Gool and mr. Severens and the MUPS-party in the advisory committee on ME to present irrefutable scientific evidence that proves ME and CFS are the same disease.

I challenge mr. Van Gool and mr. Severens, and the MUPS-party in the advisory committee on ME to present irrefutable evidence that proves people with CFS form one homogeneous group with complaints that find their origine in the same underlying cause.

I challenge mr. Van Gool and mr. Severens, and the MUPS-party in the advisory committee on ME to present irrefutable evidence that proves Graded Exercise Therapy and Cognitive Behavioral Therapy are absolutely safe treatments for patients who suffer from ME.

I challenge mr. Van Gool and mr. Severens, and the MUPS-party in the advisory committee on ME to present irrefutable evidence that proves Graded Exercise Therapy and Cognitive Behavioral Therapy lead to an improvement in physical functioning, a higher level of daily physical activity and an increase of working capacity for people with ME, measured through objective instruments.

I challenge mr. Van Gool and mr. Severens (especially mr. Severens), and the MUPS-party in the advisory committee on ME to present irrefutable evidence that proves Graded Exercise Therapy and Cognitive Behavioral Therapy are cost efficient treatments for people with ME.

I challenge mr. Van Gool and mr. Severens, and the advisory committee on ME as a whole to present a protocol in advance that they will apply realising their advice to the government, including the criteria they will use to select the scientific evidence they will study and what evidence they will not study (with underlying motivation and explanation). This protocol should be published on the website in advance.

I challenge mr. Van Gool and mr. Severens, and the advisory committee on ME as a whole, including the MUPS-party,  to check and irrefutably prove that  the research and the analysis on the scientific evidence they have found, has been conducted in accordance to the scientific standards.

I challenge mr. Van Gool and mr. Severens, president and vicepresident of the Health Council of the Netherlands to act in conformity to the scrutiny the IOM has applied. Because they stated that quality needs to be added to the IOM report on ME, we expect at least a thorough and transparent investigation on conflicts of interest for members of the advisory committee (and themselves) applying their own recently presented code. They should expand the committee adding 5 extra experts with a completely  different background, we expect them to publish the names 20 days in advance on the website with the possibility to make an objection, we expect them to add 15 reviewers who will comment the text of the committee.

Lou Corsius, 9 juli 2016

[i] MUPS = Medically Unexplained Physical Symptoms

[ii] The MUPS-party in the advisory committee includes: prof. dr. Judith Rosmalen, dr. Hans Knoop, dr. Tim Olde Hartman, dr. Fons van Dijk.